Geoportal PLUSK

O projekcie

Nazwa Projektu:
„Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko - słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej”

Nazwa Projektu skrócona:
System wymiany informacji PLUSK

Partner Wiodący:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Partner Projektu:
Słowackie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej, Przedsiębiorstwo Państwowe w Żylinie

Program:
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013

Oś priorytetowa:
nr I - Rozwój Infrastruktury Transgranicznej

Temat osi:
nr 2 - Infrastruktura ochrony środowiska

Wartość projektu:
1 921 081,9 Euro

Koszty kwalifikowalne:
1 825 822,08 Euro

Dofinansowanie z UE:
1 551 948,77 Euro (85%)

Planowany okres realizacji:
lipiec 2009 - wrzesień 2011

Obszar Projektu:
Zlewnie polsko-słowackich wód granicznych w naturalnych granicach hydrograficznych obejmujące zlewnie Popradu i Dunajca (do zbiorników Rożnów, Czchów) oraz zlewnię Orawy do ujścia do rzeki Wag
- Polska – podregion nowosądecki
- Słowacja – Kraj Żyliński i Kraj Preszowski
Łączna powierzchnia – 6 740 km2

Geneza systemu PLUSK
Projekt jest efektem wieloletnich starań zmierzających m.in. do ujednolicenia danych i informacji o środowisku wodnym i sposobach korzystania z wód, do opracowania map tematycznych polsko-słowackich zlewni granicznych oraz baz danych w systemach GIS.
Bez pozyskania środków finansowych na to przedsięwzięcie nie było możliwości zapewnienia niezbędnych warunków technicznych (sprzęt, oprogramowanie) i zasobów informacyjnych dla realizacji zintegrowanej polityki wodnej dla międzynarodowych obszarów dorzeczy.
W związku z powyższym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wspólnie ze Słowackim Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej w Żylinie złożyli wniosek o dofinansowanie projektu.

Cele Projektu:
Celem Projektu jest poprawa dostępności informacji o stanie wód, w tym zlikwidowanie barier wynikających z granicy państwowej oraz zwiększenie odpowiedzialności za decyzje związane z kształtowaniem stanu środowiska wodnego i sposobem użytkowania wód.
Projekt ma na celu stworzenie systemu wymiany, przetwarzania oraz udostępniania informacji przestrzennej o środowisku oraz bazy danych na obszarze polsko-słowackich zlewni transgranicznych.
W ramach Projektu opracowane zostaną nowoczesne narzędzia planowania w gospodarce wodnej takie jak modele analityczne, bazy danych współpracujące z narzędziami analiz przestrzennych GIS, które pozwolą na uspójnienie dokumentów planistycznych przez administrację zajmującą się gospodarką wodną po obu stronach granicy.
W ramach realizacji Projektu powstanie m.in. dwujęzyczny portal internetowy, który będzie przetwarzał, prezentował i udostępniał informacje o środowisku oraz wyniki prac planistycznych realizowanych w ramach wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej jednostkom związanym bezpośrednio z planowaniem w gospodarce wodnej.