Geoportal PLUSK

Aktuality

22.11.2012

Dňa 22. novembra 2012 v sídle SVP š.p., v Banskej Štiavnici Projektoví partneri podpísali Dohodu o ďalšej spolupráci.

13.11.2012

Systém PLUSK sa prezentovalo počas vedecko-populárnej konferencii organizovanej k Svetovému dňu GIS „GIS v hlavnom meste”, ktorá sa konala v dňoch 12 – 13. novembra 2012 vo Varšave.
Zástupca Regionálneho podniku vodného hospodárstva v Krakove, ktorý sa zúčastnil tejto konferencii, predstavil prezentáciu s názvom „Systém PLUSK ako nástroj výmeny informácií a riadenia zásobami vody na hraničných vodách”.

25.10.2012

Systém PLUSK sa prezentovalo počas X. Konferencii Esri Poľsko „Spoločný priestor – jedno GIS”, ktorá sa konala v dňoch 23 – 25. októbra 2012 vo Varšave.
Zástupca Regionálneho podniku vodného hospodárstva v Krakove, ktorý sa zúčastnil tejto konferencii, predstavil prezentáciu s názvom „Využitie systému výmeny informácií PLUSK ako nástroja na bilancovanie zásob vody”.

08.10.2012

Zoznámte sa s článkami, ktoré obsahujú informácie o poľsko-slovenskom portáli PLUSK:
- v geoinformačnom časopise GEODETA - september 2012.
- v americkom časopise ArcUser (The Magazine for Esri Software Users – Spring 2012)

Všetky články sú dostupne v záložke „Na stiahnutie”

03.10.2011

Systém PLUSK sa prezentovalo počas konferencii „GIS ODYSSEY 2011 – The Future with GIS”, ktorá sa konala v dňoch 5. – 9. septembra 2012 v Lovran (Chorvátsko). Zástupca Regionálneho podniku vodného hospodárstva v Krakove, ktorý sa zúčastnil tejto konferencii, predstavil prezentáciu s názvom „The PLUSK project – international system of information exchange”.

29.09.2011

Záverečná konferencia.
27. septembra v Grand Hotel Permon v obci Podbanské na upätí Tatier sa konala konferencia uzatvárajúca Projekt.
Na konferencii sa zúčastnilo niekoľko desiatok zástupcov verejnej správy, užívateľov vôd a predstaviteľov inštitúcií pozvaných do spolupráce v Projekte. Svoje prednášky predniesli okrem iného zástupcovia Regionálneho podniku vodného hospodárstva v Krakove – Beneficienta Projektu, zástupcovia Projektového partnera – Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica a špecialisti firmy GIS Partner – predstaviteľa konzorcium vybraného vo verejnom obstarávaní na dodávateľa systému PLUSK.
Program konferencii zhŕňal okrem iného informácie o Projekte, prezentáciu funkčností geoportálu PLUSK a možnosti ich využitia počas realizácie úloh verejnej správy.

23.09.2011

V záložke GALÉRIA boli umiestnené fotky zo školení pre užívateľov systému PLUSK z Poľska a Slovenska uskutočnené v rámci projektových prác. Tieto školenia sa konali:
- 15. septembra v Krakove,
- 16. septembra v Nowom Sączi,
- 20. septembra v Poprade.

09.09.2011

Regionálny podnik vodného hospodárstva v Krakove informuje, že v budúcom týždní sú naplánované dva jednodňové školenia pre používateľov systému PLUSK. Školenia sa budú konať:
- 15. septembra v sídle RZGW v Krakove a
- 16 septembra v Hoteli Beskid v Novom Sączi.

29.08.2011

Radi Vás informujeme, že víťazom Súťaže na graficky znak (logo) Projektu „Vytvorenie informačného systému PLUSK pre spoločné slovensko-poľské hraničné vody v zmysle požiadaviek Rámcovej smernice o vode a Protipovodňovej smernice” je p. Iwona Rossochacka Kenny.

Laureátka Súťaže dostane diplom a zrkadlový digitálny fotoaparát.

Ocenené dielo bolo vybrané členmi Výboru, v ktorom sa nášli predstavitelia Regionálneho podniku vodného hospodárstva v Krakove a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. v Banskej Štiavnici.

Ďakujeme všetkým účastníkom. Súťaž sa tešila veľkému záujmu a poslané práce boli na vysokej umeleckej úrovni.

Dúfame, že vďaka Súťaži podarilo sa nám obrátiť Vašu pozornosť na otázky riadenia, ochrany a hospodárenia vodami na projektovom území, v ktorom sa nášla časť Slovenska a Poľska, čiže v povodí Dunajca a Popradu (do vodných nádrží Rożnów, Czchów) a povodí Oravy do ústia do rieky Váh.

Nižšie uvádzame ocenené logo, ktoré bude propagovať Projekt.

07.07.2011

Regionálny podnik vodného hospodárstva v Krakove vyhlasuje SÚŤAŽ na grafický znak (LOGO) Projektu: Vytvorenie informačného systému PLUSK pre spoločné slovensko-poľské hraničné vody v zmysle požiadaviek Rámcovej smernice o vode a Protipovodňovej smernice.

Odmenou za výhru v súťaži je: vysokej kvality fotoaparát (digitálna zrkadlovka)!!!

Cieľom súťaže je vybrať najlepší grafický znak (logo) Projektu, ktorý sa bude vyznačovať vysokou umeleckou úrovňou a súčasne splní informačnú a marketingovú úlohu, záujme Projektom širšiu skupinu osôb a oboznámi ich s otázkami v oblasti manažmentu, ochrany a hospodárenia vodami nachádzajúcimi sa na území Poľska a Slovenska v povodí Popradu a Dunajca (do vodných nádrží Rożnów, Czchów) a povodí Oravy do ústia rieky Váh.

Práce posielajte v elektronickej podobe do 10. augusta 2011 roku:
- na adresu: konkurs@plusk.eu alebo
- poštou alebo kuriérom (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) na adresu:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
s podpisom „Konkurs na LOGO”

- osobne:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
s podpisom „Konkurs na LOGO”
- miestnosť č. 102 (kancelária)

Všetky otázky týkajúce sa súťaže môžete posielať na adresu: konkurs@plusk.eu

PORIADOK SÚŤAŽE
PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

06.30.2011

Dňa 21.06.2011 v sídle Spoločného technického sekretariátu v Krakove bol podpísaný dodatok k zmluve o financovaní Projektu, ktorý uvádza nový termín ukončenia Projektu v septembri 2011.

03.11.2010

Dňa 3.11.2010 bola podpísaná zmluva na realizáciu systému PLUSK s konzorcium firiem GIS Partner z Vroclavia, Innovation Technology Group SA Z Vroclavia a Centrum Informatyki ZETO v Bialymstoku.

14.05.2010

Konferencia otvárajúca Projekt

Dňa 13. mája sa v hoteli Crocus v Zakopanom konala konferencia otvárajúca Projekt „Vytvorenie informačného systému PLUSK pre spoločné slovensko-poľské hraničné vody v zmysle požiadaviek Rámcovej smernice o vode a Protipovodňovej smernice“.

Na konferencii sa zúčastnilo niekoľko desiatok zástupcov verejnej správy a samosprávy (v tom Úradu predsedu Malopoľského vojvodstva, Regionálneho riaditeľstva pre ochranu životného prostredia, Krajského úradu pre ochranu životného prostredia, okresných úradov a obecných úradov), užívateľov vôd a inštitúcií pozvaných na spoluprácu v rámci Projektu. Prezentácie predviedli zástupcovia Regionálneho podniku vodného hospodárstva v Krakove – beneficienta Projektu, predstavitelia Projektového partnera – Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Žilina a špecialista firmy Comarch – jednotky riadiacej Projekt.

Program konferencie zahrňoval otázky týkajúce sa vznikajúceho geoportálu PLUSK – jeho štruktúry, fungovania a právnch aspektov spojených s implementáciou toho systému. Počas konferencie boli tiež predstavené informatické riešenia využívané RZGW v Krakove.

10.05.2010

Regionálny podnik vodného hospodárstva v Krakove si Vás dovoľuje pozvať na Konferenciu otvárajúcu Projekt „Vytvorenie informačného systému PLUSK pre spoločné slovensko-poľské hraničné vody v zmysle požiadaviek Rámcovej smernice o vode a Protipovodňovej smernice”, ktorá sa bude konať dňa 13 mája 2010 r. o 10.30 hod.v Hoteli Crocus na ul. Chałubińskiego 40 v Zakopanom.