Geoportal PLUSK

NA STIAHNUTIE

Článok o portáli PLUSK zverejnený v geoinformačnom časopise GEODETA - september 2012.

Článok o portáli PLUSK zverejnený v časopise ArcUser v USA (The Magazine for Esri Software Users – Spring 2012)


ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA

Informačná brožúra

Prezentácia: Zhrnutie projektu

Prezentácia: Implementácia Programu opatrení Vodného plánu Slovenska

Prezentácia: Prezentácia funkčnosti Geoportálu PLUSK

Prezentácia: Tvorba a harmonizácia podrobných priestorových
hydrologických údajov pre potreby projektu PLUSK

Prezentácia: Nástroje určené pre vodohospodársku bilanciu v rámci
Systému PLUSK

Prezentácia: Systém na generovanie indikatívnych povodňových máp na
požiadanie

Prezentácia: Možnosti využitia Systému PLUSK na potreby realizácie
úloh správy

Prezentácia: Stanovenie oblastí ohrozených povodňami a povodňových
rizík v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES


KONFERENCIA OTVÁRAJÚCA PROJEKT

Prezentácia: Systém výmeny informácií PLUSK

Prezentácia: Štruktúra a funkcionalita informačného systému PLUSK na území Slovenskej republiky

Prezentácia: Projekt PLUSK ako nápomocný nástroj pri procesoch plánovania manažmentu povodí

Prezentácia: Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňového rizika do legislatívy Slovenskej republiky

Prezentácia: Využitie geoportálových riešení v činnosti RZGV v Krakove
Prezentácia: Možnosti moderných IT riešení


PROPAGAČNÉ MATERIÁLY

Informačná brožúra

Plagát

Mapa územia Projektu