Geoportal PLUSK

O projekte

Názov Projektu:
„Vytvorenie informačného systému PLUSK pre spoločné slovensko-poľské hraničné vody v zmysle požiadaviek Rámcovej smernice o vode a Protipovodňovej smernice”

Skrátený názov Projektu:
Systém výmeny informácií PLUSK

Vedúci partner:
Regionálny podnik vodného hospodárstva v Krakove

Projektový partner:

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Žilina

Program:
Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007–2013

Prioritná os:
I – Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry

Téma osi:
2 – Infraštruktúra životného prostredia

Hodnota projektu:
1 921 081,9 Euro

Overené náklady:
1 825 822,08 Euro

Dofinancovanie z európskych zdrojov:
1 551 948,77 Euro (85%)

Plánované obdobie realizácie:

júl 2009 - septembra 2011

Územie Projektu:
Povodia slovensko-poľských hraničných vôd v prírodných hydrografických hraniciach zahrňujúce povodia Popradu a Dunajca (po vodné nádrže Rożnów, Czchów) a povodie Oravy po ústie Vahu.
- Poľsko – podregión Nowy Sącz
- Slovensko – žilinský kraj a prešovský kraj
Celková plocha – 6 740 km2

Genéza systému PLUSK
Projekt vznikol vo výsledku dlhoročných snáh, ktoré smerovali medzi inými k zjednodušeniu dát a informácií o vodnom prostredí a spôsoboch využívania vody, k spracovaniu tematických máp slovensko-poľských hraničných vôd a databáz v systémoch GIS.
Bez získania finančných prostriedkov na tento zámer neboli možnosti zabezpečiť nutné technické podmienky (zariadenia, softvér) a informačné zdroje pre realizáciu integrovanej vodnej politiky pre medzinárodné správne územia povodí.
Vzhľadom na to Regionálny podnik vodného hospodárstva v Krakove spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Žilina podali žiadosť o dofinacovanie projektu.

Ciele Projektu:
Cieľom Projektu je sprístupniť informácie o stave vody a tým aj zrušiť bariéry vyplývajúce zo štátnych hraníc a zväčšiť zodpovednosť za rozhodnutia spojené s formovaním stavu vodného prostredia a spôsobom využívania vody.
Cieľom projektu je utvorenie systému výmeny, spracovania a sprístupňovania územných informácií o prostredí a databáz na území slovensko-poľských cezhraničných povodí.
V rámci projektu budú spracované novodobé nástroje plánovania manažmentu povodí, ako analytické modele, databázy spolupracujúce s nástrojmi pre územné analýzy GIS, ktoré umožnia zjednodušiť dokumenty s plánmi správnym inštitúciám zaoberajúcim sa manažmentom povodí na oboch stranách hranice.
V rámci realizácie Projektu bude utvorený medzi inými dvojjazyčný internetový portál, ktorý bude spracovávať, prezentovať a uverejňovať informácie o prostredí a výsledky plánovania realizovaného v rámci implementácie Rámcovej smernice o vode a Povodňovej smernice jednotkám bezprostredne spojeným s plánovaním manažmentu povodí.